Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA  MIŁOŚNIKÓW  TRZCIELA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. „Stowarzyszenie Miłośników Trzciela” zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Stowarzyszenie w założeniach statutowych spełnia wymogi Organizacji Pożytku Publicznego w myśl art. 20 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar miasta i gminy Trzciel.
 2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Trzcielu.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności gminnej w sferze określonej celami zawartymi w niniejszym Statucie.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji .

§ 3

1. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działalność zapewniająca  rozwój  społeczno-gospodarczy miasta i gminy Trzciel

2. Stowarzyszenie stawia sobie również za cel :

1)  Inspirowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju współpracy i integracji z Unią Europejską przy jednoczesnej dbałości o podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz zachowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2)  Organizowanie wszelkich działań naukowych i edukacyjnych ukierunkowanych na twórczy rozwój człowieka w ciągu całego jego życia w kontekście działań indywidualnych i społecznych w tym także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia.

3)  Wspieranie podnoszenia kwalifikacji i osiągania kolejnych awansów zawodowych.

4)  Działanie na rzecz rozwoju demokracji i postaw obywatelskich, upowszechniania i ochrony praw dzieci i kobiet.

5) Edukację społeczności trzcielskiej w obszarze wiedzy o ludziach niepełnosprawnych i sposobach udzielania im pomocy na zasadach wolontariatu.

6)  Przeciwdziałanie powiększaniu się bezrobocia oraz likwidację obszarów ubóstwa.

7)  Dbałość o dobra kultury i sztuki, ochronę obiektów zabytkowych

8)   Promowanie walorów turystycznych miasta i jego okolic, popularyzację miejsc o znaczeniu historycznym i przyrodniczym.

9)   Działanie na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości przy jednoczesnym utrwalaniu świadomości ekologicznej, chronieniu zwierząt  i dziedzictwa przyrodniczego.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)       organizowanie zdarzeń edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w powiązaniu z szerzeniem idei poszanowania godności człowieka, zdrowego stylu życia, tolerancji oraz wolności od uzależnień i stosowania przemocy,

2)       inicjowanie i organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji dla osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, celem wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych jak również szkolenie i integrowanie członków Stowarzyszenia,

3)       podejmowanie działań aktywizujących różne grupy społeczne i pokoleniowe

4)       współpraca z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,

5)       pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług, wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

6)       wydawanie czasopism, broszur i innych materiałów dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz promowania miasta i gminy Trzciel

7)       rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia,  upowszechnianiu edukacji zdrowotnej oraz podniesienia jakości usług medycznych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających i Członków Honorowych

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

 

§ 5

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1)       przestrzegać postanowień statutu oraz stosować się do uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia

2)       brać udział w realizacji zadań Stowarzyszenia

3)       opłacać składki członkowskie

4)       przestrzegać norm współżycia społecznego

5)       przestrzegać realizowania podjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia

3.Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybierany do organów Stowarzyszenia;

2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia;

4) uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

 1. Członek wspierający ma prawo:

1)       uczestniczyć w obradach władz  statutowych Stowarzyszenia z głosem doradczym;

2)       jest zwolniony  z opłacania składek”

5. Członkowstwo Honorowe

1) Członkiem Honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna.

2) Członkiem Honorowym może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój działalności Stowarzyszenia lub w inny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

3) Rekomendacje do nadania godności Członka Honorowego, zgłasza Członek Zarządu lub 10 pełnoprawnych Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4) Zarząd rozpatrzy wyłącznie rekomendacje złożone na piśmie podczas najbliższego posiedzenia

5) Decyzję o nadaniu godności Członka Honorowego stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

6) W przypadku nie jednogłośnej decyzji Zarządu, Członek Zarządu zgłaszający zdanie odmienne do pozostałych jest zobowiązany pisemnie uzasadnić przyczynę swojej negatywnej oceny.

7) Kandydat staje się Członkiem Honorowym stowarzyszenia z dniem podjęcia uchwały. 6.Członek Honorowy ma prawo:

1) uczestniczyć w obradach władz statutowych Stowarzyszenia z głosem doradczym;

2) jest zwolniony z opłacania składek.

7. Członek Honorowy ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień statutowych;

2) nie działać na szkodę Stowarzyszenia.

§ 6

Członkostwo ustaje na skutek:

1)       śmierci członka,

2)       dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

3)       skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia, z powodu:

a)       nieprzestrzegania postanowień statutu,

b)       działania na szkodę Stowarzyszenia,

c)       skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 7

 1. Organami Stowarzyszenia są:

1)       Walne Zebranie Członków

2)       Zarząd

3)       Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja organów trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym , bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród  wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych członków nie może przekroczyć 2/5 liczby członków pochodzących z wyboru.”

§ 8

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.  W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1)  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

3. O miejscu, dacie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków są przyjmowane:

1)        przy pierwszym głosowaniu – przy obecności  co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania  członków,

2)        przy drugim głosowaniu – wyznaczonym w tym samym dniu w odstępie co najmniej 15 minut    od pierwszego głosowania – dowolnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 9

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze zgodnie z §7 ust. 2.
 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępcą, sekretarz, wybrane przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.
 4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium ani powołanych przez Walne Zebranie Członków komisji.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach i może się odbyć w każdym czasie.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy;

2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej

3)      na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych.

 1. W przypadkach określonych w pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty przedstawienia (złożenia) stosownego wniosku (żądania) Zarządowi.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 10

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1.     Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2.     Zmiana statutu.
 3.     Uchwalanie regulaminów.
 4.     Uchwalanie budżetu.
 5.     Wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia.
 6.     Ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek.
 7.     Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia.
 8.     Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze Stowarzyszenia.
 9.      Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa.
 10. 10.     Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady.
 11. 11.     Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 11

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem i  uchwałami    Walnego Zebrania Członków. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu za co ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa z nie więcej niż 5 osób.
 3. Zarząd wybiera spośród siebie: Prezesa, Zastępcę, Skarbnika  i Sekretarza.
 4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 5. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

1)       ustalanie  zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

2)       ustalanie budżetu i preliminarza;

3)       zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

4)       składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 12

 1. Walne zebranie Członków wybiera Komisje Rewizyjną.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
 3. Posiedzenie Komisji zwołuje w miarę potrzeb Przewodniczący.
 4. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1)       kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;

2)       występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.

3)       zwołanie  Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie.

4)       składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

5)       składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 1. Uzupełnienie składu Komisji następuje w sposób ustalony dla jej powołania .

§ 12 a

1. Oświadczenie o niekaralności członków władz Stowarzyszenia;

1) Członkowie Zarządu składają oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2) Członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe oraz że, nie są członkami zarządu ani pozostają związkach małżeńskich we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,  powinowactwa lub podległości służbowej z Członkami Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Trzciela.

3) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 13

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1)       ze składek członkowskich,

2)       darowizn, spadków i zapisów

3)       dotacji i ofiarności publicznej

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. z tym, że zabrania się:

1)       udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków i ich bliskich;

2)       przekazywania ich majątku na rzecz ich członków i ich bliskich;

3)       wykorzystywania majątku na rzecz członków i ich bliskich;

4)       zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji i ich bliscy.

 1. Do zawierania  umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§14.

 1. 1.  Uchwalanie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3  przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy  sprawy te zostały umieszczone w porządku zebrania.
 3.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 „Prawo o stowarzyszeniach” (DZ.U. Nr 79 poz. 855 z 2001 r.).

 

Archiwum